ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย

 ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (http://research.buu.ac.th)
ช่องทางที่ 2 Facebook Fanpage (https://www.facebook.com/BUUresearch)
ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา เมนู ข่าววิจัย (http://www.buu.ac.th/)
ช่องทางที่ 4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ช่องทางที่ 5 Youtube (BUU Research CHANNEL) (ช่องทางใหม่)