ดร.นพพล วีระนพนันท์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รับคัดเลือกเป็น Emerging Investigator 2019 (1 ใน 27 คนของโลก)

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพล วีระนพนันท์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์
บทความวิจัย เรื่อง Enabling tools for continuous-flow biphasic liquid–liquid reaction
ในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ซึ่งเป็นวารสารของ Royal society of chemistry
(RSC) ประเทศอังกฤษ โดยทาง Board members ของ Royal society of chemistry (RSC)
ได้คัดเลือกนักวิจัยจำนวน 27 คนทั่วโลกเพื่อรับรางวัล (Emerging Investigator 2019) และ ดร.นพพล
วีระนพนันท์ คือ 1 ใน 27 คนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้