ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่

ด้วยโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะขยายเวลารับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program :IRTC)
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ ในการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง นั้น
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดของท่านที่มีความสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ
(Full Proposal โครงการ IRTC) ผ่านหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 2 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Cick

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที Cick

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที Cick