ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5 : Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats”

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 สถาบัน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats” เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในระหว่าง วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
ลงทะเบียนได้ที่ Click
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-329-8220 ต่อ 2298