ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม จำนวน 6 รายการ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Click

นอกจากนี้สมาคมฯ และเครือข่าย  ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรกมารการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) จำนวน 3 รายการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Click