ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ นักวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ นักวิจัย เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำช่องทางรับข้อเสนอแนะ/อุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยผ่านช่องทาง “สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย”  ทั้งนี้ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว เพื่อนำข้อเสนอแนะของท่าน มาพัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอนในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ สามารถส่งข้อความได้ที่หน้าเว็บ http://research.buu.ac.th ในหัวข้อ “สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย” โดยขอความกรุณา  ผู้ที่ส่งข้อความปฏิบัติตามข้อตกลงดังนี้

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความเท็จ หรือข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
  1. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในส่วนงาน และมหาวิทยาลัย