ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” มีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้ทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click