โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

 ตามที่ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรม ถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนกการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ท่านสามารถนำเสนอผลงานต่างๆที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือชุมชน รวมทั้งร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินร่วมกัน ขอให้ผู้ที่สนใจส่งรายชื่อตอบกลับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี