ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 – 103 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
——————————————————————————————————-
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ “รายละเอียดโครงการ
ลงทะเบียนได้ที่ : Clcik
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 Click
ทางเว็บไซต์ http://research.buu.ac.th และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch
——————————————————————————————————-
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : Click
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ : Click
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร : Click
ดาวน์โหลดกำหนดการ : Click
ดาวน์โหลดกรอบการวิจัย : Click
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf) : Click
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.docx) : Click
จดหมายเชิญ : Click
จดหมายเลื่อนวันจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : Click
——————————————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ติดต่อ คุณรุ่งนภา ชัยพร โทร. 038-102562