การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย แบบบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ : Click
ดาวโหลดแบบฟอร์ม : Click