การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือการหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ กำหนดการ และการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทาง : Click