ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-19.30 น. ห้อง PJ 303อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย ที่สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิสูงสุดไม่เกิน 5 ปี**
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : Click