ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการสร้างผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ
—————————————————————————————————
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบเสนอโครงการวิจัย Click
– แบบเสนอแผนงาน Click
—————————————————————————————————–
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบเสนอโครงการวิจัย Click