ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง Executive Director ของ APCoRE

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Executive Director ของ APCoRE (The Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators, Inc.) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๒๐๑๘ ของ APCoRE ที่จัดขึ้นช่วงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย APCoRE เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อน และเป็นสื่อกลางให้กับสมาชิก สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค ในการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย มีกิจกรรมให้กับสมาชิกและสถาบันที่เข้าร่วมมากมาย อาทิ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติ ให้ทุนวิจัย การฝึกอบรมระยะสั้น ช่วยพัฒนาการตีพิมพ์บทความวิจัยให้กับสมาชิก การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยร่วมกันกับสถาบันที่ร่วมเป็นเครือข่าย เป็นต้น โดยในปัจจุบันนี้หน่วยงานดังกล่าว มีสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาร่วมลงนามเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในหน่วยงานนี้ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมของ APCoRE : https://www.apcore-inc.org)

โดยตำแหน่ง Executive Director ที่ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ได้รับนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ประเทศที่เป็นเลขาธิการของหน่วยงานดังกล่าวคือประเทศฟิลิปปินส์ และในช่วงดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ นั้นประเทศที่เป็นเลขาธิการคือประเทศไทย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมยินดี ต่อ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม มา ณ โอกาสนี้