การติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS) และกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯโดยมีคณะทำงานกลุ่มที่ 4 ภาคกลาง (MMS 4) จัดกิจกรรม “การติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านMulti Mentoring System (MMS) และกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)” สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อติดตามความก้าวหน้างานวิจัย สร้างบรรยากาศการวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับความรู้ เกี่ยวกับคุณภาพผลงานวิจัยและระยะเวลาในการทำวิจัยมากขึ้น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) บรรยาย “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย และการเลือกวารสารวิจัยให้มีคุณภาพ”และ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. บรรยาย “นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ”

ติดตามการบรรยายได้ที่ Click