การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 3)

คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาในเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ขอความกรุณาบันทึกรายละเอียดการเลือกแผนบูรณาการผ่านแบบฟอร์ม ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อนักวิจัยในแผนบูรณาการในลำดับต่อไป

แบบฟอร์ม : Click

*****กรณีเลือกเปิดแผนบูรณาการใหม่ ต้องมีโครงการภายใต้แผนบูฯไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ โดยต้องเขียนแผนบูรณาการด้วยตนเอง และกรณีมีโครงการภายใต้แผนบูฯ มากกว่า 3 โครงการให้ติดต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมโดยตรง*****

**ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัยสามารถนำข้อเสนอ (Full Proposal) ลงระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งนำส่งเอกสาร (ปริ้นจากระบบ NRMS) จำนวน 2 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมภายในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561