การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
1.คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Click
2.คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Click