แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 2 รอบ Concept Propasal

ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งผลการพิจารณาเป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 2 รอบ Concept Propasal ประจำปี 2563 คณาจารย์ นักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ Click

สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ให้ดำเนินการดังนี้
1.โครงการวิจัยเดี่ยว ให้จัดทำ Full Proposal โดยใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 30 หน้า)
2.โครงการวิจัยชุด ให้จัดทำ Full Proposal โดยใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 30 หน้า)
ในส่วนของโครงการย่อยภายใต้แผนงาน ให้ใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า)
3.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข เมื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งข้อเสนอแนะจาก วช. จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป ทั้งนี้ให้เตรียมจัดทำ Full Proposal โดยใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 30 หน้า)
4.โครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยต้องแนบแบบฟอร์ม Click
———————————————————————————————————————————
กรณีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้ตั้งงบประมาณ “ค่าธรรมเนียมยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย”
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการละ 1000 บาท/1 โครงการ
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง โครงการละ 1000 บาท/1 โครงการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ โครงการละ 1000 บาท/1 โครงการ
———————————————————————————————————————————
**ขั้นตอนการส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS หลังจากได้รับแจ้งขั้นตอนการนำส่งเข้าระบบจาก วช. กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

**นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารผ่านหัวหน้าส่วนงานจำนวน 2 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 16.00 น.