การจัดเตรียม Full Proposal สำหรับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้ง แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 – 3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) เพื่อจัดเตรียม Full Proposal สำหรับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (คู่มือการกรอกแบบฟอร์มทาง วช. จะรีบแจ้งในลำดับต่อไป)
———————————————————————————————————————————
สำหรับเป้าหมายที่ 1 และ 2
คณาจารย์ นักวิจัยที่ส่ง Concept Proposal ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 สามารถจัดเตรียม Full Proposal โดยใช้ Template ลำดับที่ 1 “แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)”สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ให้ใช้ template ลำดับที่ 2 “แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ” และสำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยต้องแนบ template ลำดับที่ 3 “มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ได้แก่ มีการใช้สัตว์ทดลอง,มีการวิจัยในมนุษย์,มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่,มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

***ส่วนผลการพิจารณา Concept Proposal ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 หากได้รับแจ้งจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
———————————————————————————————————————————
สำหรับเป้าหมายที่ 3
คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอในเป้าหมายที่ 3 สามารถจัดเตรียม Full Proposal โดยใช้ Template ลำดับที่ 1 “แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)”สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ให้ใช้ template ลำดับที่ 2 “แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ” และสำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยต้องแนบ template ลำดับที่ 3 “มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ได้แก่ มีการใช้สัตว์ทดลอง,มีการวิจัยในมนุษย์,มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่,มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

***ทั้งนี้นักวิจัยสามารถเลือกชื่อแผนบูรณาการได้ดังนี้ 1. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology) 2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเป้าหมายที่ 3 ได้ที่ แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Click
———————————————————————————————————————————
Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
ลำดับที่ 1 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Click
ลำดับที่ 2 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Click
ลำดับที่ 3 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) Click
***ขอให้นักวิจัย Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน***