ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovations for Street Food 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการปรับภาพลักษณ์อาหารริมทางด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งได้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click