แบบสอบถามการยื่นแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น ขอให้นักวิจัยเลือกแผนบูรณาการวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยผ่านแบบสอบถาม ที่นี่ Click  ภายในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยในลำดับต่อไป

**ทั้งนี้ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยดำเนินการจัดเตรียม
Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงมาที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561และส่งไฟล์ Concept Proposal ภานในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 มาที่ E-mail : research@buu.ac.th