ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

1. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Click
2. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 Click
3. แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) Click