ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINE”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม อีกทั้งในงานได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/