ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด ไปจนถึงขั้นตอนของการผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02 610 5331, 02 610 5299 โทรสาร 02 354 5541