ขอเชิญร่วมงานโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)

โครงการดําเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 15 พฤษภาคม 2561