ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้มีข้อตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย ซึ่งในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเซีย การยกระดับของนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเดียวกันและกับภูมิภาคอื่นนั้น เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน การขับเคลื่อนให้รุดหน้าไปในแนวทางนี้จะนำไปสู่ การสร้างประชาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายอันเข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาค

ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 2285, 0 2561 2445 ต่อ 207
โทรสาร 0 2561 3049
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click