ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561″ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติเป็น “สุดยอดนวัตกรรม” ของประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้คิดค้นพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม ซึ่งมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ ตลอดจนจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมขึ้นในประเทศต่อไป

โดยส่งผลงานนวัตกรรมของท่านเข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์ Click

ปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561