ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมและสัมมนาStandards for Software in Medical Devices: IEC 62304 – Software Life Cycle Processes and Other Relevant Standards

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ITAP และ NECTEC ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จัดงานสัมมนา Standards for Software in Medical Devices: IEC 62304 – Software Life Cycle Processes and Other Relevant Standards

ระหว่างวันที่ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30
สถานที่: SEAC Space: Amphitheatre Room 2nd Floor, Tower 2, FYI Center Building Click

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ Click

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ทั้งนี้ กรุณารออีเมล์ตอบกลับจากผู้ประสานงานก่อนชำระเงิน (ที่นั่งจำนวนจำกัด)