ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 ตามที่ คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. ข้าว
2. ปาล์มน้ำมัน
3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
8. ยางพารา
9. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
10. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11. อ้อยและน้ำตาล
12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
13. มนุษยศาสตร์
14. ประชาคมอาเซียน
15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
16. มันสำปะหลัง
17. การคมนาคมขนส่งระบบราง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
18. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
20. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
21. พลาสติกชีวภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
22. การแพทย์และสาธารณสุข
23. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

การส่งข้อเสนอ : ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS (www.nrms.go.th) พร้อมทั้งส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (https://www.nrms.go.th/…/Att…/News/256106141552415485204.pdf)
สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์จะให้กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจัดส่งเอกสารให้ ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดมายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะรวบรวมส่งหน่วยบริหารทุนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165