การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมด้วยกลไกประชารัฐ โดยที่ผ่านมา วช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศน์ ผ่านรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย ในกิจกรรมที่เรียกว่า “ธนาคารปูม้า” ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยวิธีการง่าย ๆ แต่ก่อประโยชน์ให้กับธรรมชาติและเศรษฐกิจประมงปูม้าอย่างมหาศาล

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click