THAILAND RESEARCH EXPO : SYMPOSIUM 2018

ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ส่งบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้- 24 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click