เชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ/นักลงทุน จึงได้จัดงาน Thai Tech Expo เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร  โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 71683 (ศุภกัญญา) ,1311(สโรชา)