เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบApplication,Product,Service,สำหรับ Smart City

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มีความร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยแบะพัฒนา อันจะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things ภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมมาบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัย โดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ หีือการใช้และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆผ่านระบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล โทรศัพท์ 092-465-2265, 089-234-1413
E-mail: trf.cat.fund@gmail.com