ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ สกว. จึงได้จัดใหม่มี “ทุนรุ่นกลาง” เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 1,500,000 – 3,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สามารถดูรายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่ Click