ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้นักวิจัยที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีเป็นโยชน์ในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงจัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยไปเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ทั้งในด้านเศษฐกิจและสังคม ให้มีส่วนร่วมสร้างความความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต
วงเงินที่สนับสนุน ไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะการดำเนินโครงการ 5 ปี
ระยะเวลาการรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click