ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้นทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์

งบประมาณโครงการจะไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยงบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนในลักษณะทวิภาคีระหว่าง สกอ. และ สกว.
ระยะเวลารับสมัคร: ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click