ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงทะเบียนเข้าร่วม Click
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th