ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง”บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561