ขอเชิญนักวิจัยที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล สพสว.IAD Award ประจำปี 2561

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพวช.) ได้จัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ (รางวัล สพสว:IAD Award ) ประจำปี 2561″ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และหลักการ 3Rs จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Download เอกสารได้ที่ Click