ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University,HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง”ความคิดริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน”

ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ปนะชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้สนใจต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ และรายงานการวิจัย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) thaichinesecenter@gmail.com
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com