ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้ในสัตว์”ที่จัดโดย สพสว.วช.ทุกรุ่น

สมัครเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

ประกาศรายชื่อที่ www.labanimals.net