ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง”การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click