ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่ Click ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561