ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตะหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดจัดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการฯ

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ที่ Click ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์
โทรศัพท์ 02-1267632-32 ต่อ 110
E-mail : patchaya@knit.or.th