ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย

ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครจาก www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcement” โดยส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษษไปยัง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร.02-6105394
E-mail : nuttinee.ohec@gmail.com