ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน A to Z of Bio-Refineries Workshop

เข้าร่วมฟังบรรยายระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัดค่ะ)

โดยโครงการความร่วมมือ A to Z of Bio-Refineries Workshop มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Biorefinery ที่เป็นผลได้จากจากกลุ่มความร่วมมือเครือข่ายสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU Project ในหัวข้อ RENESENG II, HORIZON 2020 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผู้แทนฝั่งไทยภายใต้โครงการ CAT-REAC และ NSTDA Chair Professor อีกด้วย

สามารถลงทะเบียนโดย Click