ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภททุนทั่วไป สามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย พร้อมทั้งแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 
แบบเสนอโครงการวิจัยสามารถ Download ได้ที่ Click
โทรศัพท์ 02-2470012 ต่อ 1309,1310,1315