ทุนวิจัยในโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI Coupon for OTOP Upgrade)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้ทุนวิจัยในโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI Coupon for OTOP Upgrade) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี โดยโครงการจะต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการยื่นขอคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) ได้ที่นี่ Click