ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click หรือ ติดต่อสอบถามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร 075-204070 E-mail : prrdi.rmutsv@gmail.com