โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 101-102 ชั้น 1 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร. สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป